ఉరుముల వాయిద్యం కళా సాంప్రదాయం – Vurumula naatyam

ఉరుముల నృత్యం అనంతపురము జిల్లాలో ప్రసిద్ధమైంది. జిల్లా సరిహద్దులలోని కర్ణాటక ప్రాంతాలకు విస్తరించింది. మాలల లోని ఒక తెగవారు ఈ కళారూపాన్ని సంప్రదాయంగా అనుసరిస్తారు. ఉరుములకు వీరణము అనే పేరు కూడా ఉంది. జానపద ప్రదర్శన కళారూపాలలో బృంద నృత్యానికి ఇది చెందుతుంది వాయిస్తూ, పాడుతూ నృత్యం చేస్తారు ఉరుము వాయిద్యాన్ని మేఘగర్జనలకు నెమలి పురివిప్పి నాట్యం చేస్తుంది. ప్రకృతిలో ఇలాంటి దృశ్యాలను చూసి జానపదులు ఉరుములు తయారు చేసి ఉంటారు. ఉరుములు వాయించే సందర్భంలో కుంచెల…