సామాజిక తలంపై గణితసాహిత్యాల మేలుకలయికల విన్యాసం

‌ ప్రకృతిలో ఒకదానితో మరొకటి ఆధారపడి ఉన్నట్లే అన్ని శాస్త్రాలు ఒకదానికొకటి ఆధారపడి ఉన్నాయి. అయితే అన్నింటికీ అనుసంధానమైనది గణితం. అందుకే గణితం అన్ని శాస్త్రాలకు రాణి లాంటిదని కార్ల్ ఫ్రెడరిక్ గాస్ అంటాడు. దీన్నే సాపేక్షమన్నాడు ఐనిస్టీన్. Einstein విశ్వంలో ఏది స్వతంత్రంగా ఉండలేదు. ప్రతి ఒక్కటి ఇంకో దానిపై ఆధారపడి ఉంది. విశ్వం స్థల కాల సమాహారమన్నారు. ప్రపంచంలో ఏదీ ఒంటరిగా మనలేదు,ఏదోఒక సూత్రానికి కట్టుబడినట్లుఒకదానితో మరొకటి ఆధారపడి వుంటాయినీవులేక నేనెలా వుండగలనుప్రియతమా! అంటూ…