స్వాతంత్ర్యోద్యమంలో ఇల్లూరు కేశమ్మ- Kesamma

ఇల్లూరి కేశమ్మ                                                                               1920 ఖిలాఫత్ఉద్యమం,  సహాయనిరాకరణోద్యమం  మొదలుకొని 1930 ఉప్పుసత్యాగ్రహం ,1940  వ్యష్టి సత్యాగ్రహం,   1942 క్విట్ ఇండియా ఉద్యమం,  హరిజన దేవాలయ…