హరికథ

హరినామాన్ని కథగా ప్రచారం చేయడమే హరికథ.  పురాణాలలో నారదుడు  హరి నామాన్ని ప్రచారం చేసినట్లు, దానివల్ల మొదటి కథకుడు నారదుడే అని కొంత మంది అభిప్రాయం. ఈ ప్రదర్శన కళ ఆంధ్రదేశంలో అన్ని జానపద కళారూపా లతో కలసి ప్రదర్శింపబడుతూ నేటికీ మంచి ప్రజాధారణ పాందిన కళగా చెప్పవచ్చు. ఈ కళారుూపం అటు పండితుల్ని ఇటు పామరుల్ని కూడా రంజింప చేయగల శక్తి కలిగినది. ఈ కళకు ఆంధ్ర ప్రాంతాల్లో మంచి వన్నె తెచ్చిన వారు 'ఆదిభట్ల…