వసంత గీతాలాపన

తిరుపతి వెంకట కవులు చెప్పినట్లు కవికి సామాజిక జీవితం బలంగా ఉంటే కవిత్వం మరింత శక్తివంతంగా అభివ్యక్తమవుతుంది. కవిత్వానికి కులం లేదు. మతం లేదు. ఉమాదేవికి సమాజం పట్ల ఎంతో ప్రేమ  ఉంది. సమాజంలో  ఉన్న పేదరికం తొలగిపోవాలని సమాజం పచ్చగా నిండుగా ఉండాలని ఆశిస్తోంది. అందువలన ఆమె కవిత్వంలో అనేక సామాజికాంశాలు కనిపిస్తాయి.కవితా పిట్టలులో బాల కార్మికులుగా మగ్గిపోతున్న బాల్యం గురించి, ఇళ్ల కాపలా దారుల  గురించి ,  కరువుతో వలస పోతున్న జనాల గురించి,…