రాయలసీమ లో సామాజిక పరిస్థితులు ( క్రీ.పూ.400 నుండి క్రీ.శ.1565 వరకు )(ఇనుప యుగం నుండి విజయనగర రాజుల కాలం వరకు)_Rayalaseema social conditions

(అనంతసాగరం దినపత్రికలో ప్రచురితం)           రాయలసీమ  పేరుతో  ఒక భౌగోళిక స్వరూపం సంతరించడం 1928 నాటికి జరిగింది.ఇనుప యుగంలో కొన్ని గ్రామ సముదాయాలతో ఉండింది ఈ ప్రాంతమంతా.జనపదాల నుంచి రాచరిక వ్యవస్థ లోకి వచ్చిన తర్వాత ఆ నాటి రాజుల శాసనాల ఆధారంగా మనకు కొన్ని సామాజిక పరిస్థితులు తెలుస్తున్నాయి. అయితే రాయలసీమ ప్రాంత  సామాజిక పరిస్థితులు విజయనగర రాజుల కాలం నుండి వివిధ రచనల ద్వారా తెలుస్తున్నాయి.అందువల్ల రాయలసీమ ప్రాంతాన్ని ఆనాటి …

Socio-Economic Conditions of the Hand Loom Weavers of Rayalaseema

A sample of 60 handloom weavers in Vontimittamaadal of Kadapa district  were selected for the study.The age  below 30, the numbers of handloom weavers are 21 and age-group 51 and above are only 08 respondents.       There are only males 26 (86.67%) in the Kothamdavaram, 04 females (13.33%) and 28 males (93.33%) are in the…