అంతర్జాతీయ ఆద్యాత్మిక కేంద్రం గొల్లపల్లె తెలుసా?- gollapalli .

Pic source vunta somu fb.         నేటి పుట్టపర్తి నాటి గొల్లపల్లి ఒకనాడు చుట్టూ దట్టమైన అడవులుండేవి. ఇప్పుడున్న రోడ్ మార్గం లేదు. కేవలం బండి బాట ఉండేది. కర్నాటనాగేపల్లి నుంచి గొల్లపల్లి కి ఎద్దుల బండిలో వచ్చేవారు. చిత్రావతి ఏరు వస్తే ఊరుదాటి వెళ్లాలంటే గగనమే. బుక్కపట్టణం చెరువు లో నీళ్లు లేకపోతే బుక్కపట్టణం నుంచి చెరువు లో నుంచి నడిచివెళ్లేవారు. కమ్మవారి పల్లి నుంచి పాలు కొత్తచెరువు ,బుక్కపట్టణం…