వేమన శతకకర్తనే కాదు తత్వవేత్త తెలుసా – vemana.

వేమన హేతుబద్ధతవేమనను కేవలం శతక కర్తగానే చూపించి ఆయన స్థాయిని తగ్గించారు.ఇదే వేమన వేరే దేశంలో ఉండిఉంటే గొప్ప తత్వవేత్తగా గుర్తింపు పొందేవాడు. లేదా బ్రాహ్మణ కులంలో జన్మించి ఉంటే గొప్ప సంస్కర్తగా కొనియాడబడేవాడు.. మతాలు మంచే చెబుతుండవచ్చు కానీ మతబోధకులు దొంగలంటాడు వేమన. ఆరు మతములందు నధికమైన మతంబులింగమతము కన్న లేదు భువినిలింగదార్ల కన్నా దొంగలు లేరయావిశ్వదాభిరామ వినుర వేమ. మతము వేషధార్లు మహిమీద పదివేలు.మూఢజనుల గలప మూగుచుండ్రుకొంగలు గుమికూడి కొరకవా బోదెలువిశ్వదాభిరామ వినుర వేమ.…