రాయలసీమ కవితలు-Rayalaseema kavitalu

చిత్రమేలి రాయల సీమ రతనాల దట్టి పాలూరు భూముల పగడాల పట్టి || పల్ల వి||కాని… కరవు రక్కసి వచ్చి తలపులు తట్టేకరువు బండలు మోయ తలవంచి పెట్టె || అనుపల్లవి|| చిరు ధాన్యములకు చీరా మాగాణిసేరున్న పంటలకు పెన్నామాగాణిపుడమి పులకింతలకు పొద్దు సింగారంకోరినా వరములకు కొంగు బంగారం ||పల్లవి|| దానిమ్మ నారంజ చెరకు వరి తోటల్లోదాసంగములకు దవనంపు ఘుమ ఘుమలుదాసరయ్యులు వచ్చి గోవిందా యనగానేడు- శప్త శపథాలకు కాడు బీడుళ్లు ||పల్లవి|| ముసలమ్మ బందక్క వీరనాగమ్మలుచెరువులకు బలులైరి…