జాతీయోద్యమాలలో అనంతపురం జిల్లా ముస్లింలు

Raabiyaabi, Chiyyedu అనంతపురం జిల్లాలో ముస్లింలు ఖిలాఫత్ ఉద్యమం, సహాయ నిరాకరణోద్యమం  మొదలు కొని అన్ని జాతీయోద్యమాలలోనూ  పాల్గొన్నారు. అబ్దుల్లా సాహేబ్,  కాంట్రాక్టర్ సులేమాన్ సాహెబ్ , షామాలిక్ షక్కర్ బాబా , మహబూబ్ సాహెబ్ పీరా సాహెబ్, ముల్లా మోదీన్ సాహేబ్ , వీరి సతీమణి  రాబియాబీ మొదలగువారుపాల్గొన్నారు.      ముల్లా మోదీన్ సాహెబ్ 02-02-1917 న అనంతపురము తాలూకా, పూలకుంట గ్రామంలో జన్మించినాడు.  తండ్రి ముల్లా గౌస్ సాహెబ్, తల్లి ముల్లా ఇమాంబీ.…