పడుగూ పేకల మధ్యన కవితా జీవనం-Radheya

భారతదేశానికి నాగరికత ఎప్పుడు వచ్చిందో  తెలియదు కాని ,ప్రపంచీకరణ బీజాలు మాత్రం 1991 ఆర్ధిక సంస్కరణలతో వచ్చి పడ్డాయి.బయటి వ్యక్తులని మనదేశంలోని వ్యాపారాలకు ఆహ్వానించడం వంటి ప్రణాళికలు దేశాన్ని కనబడకుండా లోపల నుంచి వేరుతొలుచే పురుగుల్లా తినేసాయి.అలా నష్ట పోయిన ప్రభావం ఎక్కువగా చేతి వృత్తుల మీద పడింది.అలాంటి ఒక వృత్తి చేనేత రంగం.వాళ్ల స్థితి గతుల మీద అలాగే  వాళ్ల కి సంబంధించిన కష్టాల మీద రాయబడిన కవిత్వం కూడా తెలుగులో విరివిగానే ఉంది.అయితే అందరికన్నా…

Handloom

What is Handloom?A 'handloom' is a loom that is used to weave cloth without the use of any electricity. Hand weaving is done on pit looms or frame looms generally located in weavers' homes. ... Fabrics woven out of hand spun yarn on handlooms are called “khadi”, while mill spun yarn woven on handlooms are called “handloom” fabrics. What is Indian handloom?Brand for…