నాచనసోమన Naachanasomana

_పిళ్లా కుమారస్వామి 9490122229 ‌‌ ‌ నాచనసోమన కడపజిల్లా కమలాపురం తాలూకాలోని తుడుమలదిన్నె లో జన్మించారు. ఆయన ఉత్తరహరివంశమనే ప్రబంధకావ్యాన్ని రచించారు. ఇది జనాదరణ పొందిన కావ్యం. నాచన సోమన 14వ శతాబ్దానికి చెందిన తెలుగు కవి, తెలుగు సాహిత్యంలో ప్రాముఖ్యత పొందిన కవులలో ఒకరు. విజయనగర సామ్రాజ్య పరిపాలకుడైన వీర బుక్కరాయలు నాచన సోమనకు పోషకునిగా వ్యవహరించారు. బుక్కరాయల నుండి ' పెంచకల దిన్నె' అగ్రహారాన్ని బహుమానంగా పొందాడు. అది పూర్వపు జమ్మలమడుగు తాలూకాలో వుండేది. నాచనసోమన సాహిత్యంలో  తిక్కన యుగానికి చెందిన కవి. సోమన కాలాన్ని గురించి…