పేరుకు ముందు రెడ్డి పెట్టుకోవడానికి కారణమిదే -Reddy

చిత్తూరు,కడప ,అనంతపురం, నెల్లూరు జిల్లాలో చాల కుటుంబాలు చిత్తూరు జిల్లా రెడ్డెమ్మ తల్లి ని ఆరాదిస్తున్నారు. చాలా మందికి వారి పేరు ముందు రెడ్డి, రెడ్డెమ్మ అని పెట్టుకొంటారు. రెడ్డెమ్మ గుడి రెడ్డెమ్మ కొండ లో ఉంది.ఇది చెర్లోపల్లి సమీపంలో ఉంటుంది. చెర్లోపల్లె, చిత్తూరు జిల్లా, గుర్రంకొండ మండలానికి చెందిన గ్రామం. ఇక్కడి రెడ్డెమ్మ కొండ లోని "రెడ్డెమ్మ దేవత" చాల శక్తులు కలదని ప్రజల నమ్మకం . చెర్లోపల్లి లోని రెడ్డెమ్మ కొండకు ఇతర రాష్ట్రాల…