కరవు కాలంలో అన్న వస్రాలు అందించిన అపర దానకర్ణుడు-Apara danakarnudu .

బుడ్డా వెంగళరెడ్డి( రేనాటి చంద్రుడు -అపర దానకర్ణుడు )°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° అరెరేరే…పైటాలా_మాయిటాలామా కథలన్ని నీ పేరు దలిసేమనుషుల్లో బుట్టిన మారాజువయ్యామా ఊర్లే బుట్టిన మొనగాడివయ్యానల్లపురెడ్డి ఎంకటమ్మపుణ్యమూర్తుల కన్నబిడ్డవిమా పాలిట కన్నతల్లివి -నీ కొట్టుడిళ్ళుకు సిలుకు లేదునీ చేతికి ఎముక లేదుతువ్వాలు గట్టిన రెడ్డి బిడ్డాసక్కదనాల దేవుడు బిడ్డానీ బెట్టిన బువ్వ నా గడప దలుస్తున్నదితల్లే నిండా అన్నమ్ము బెట్టిమా ఆకలి తీర్చినబుడ్డా ఎంగలరెడ్డి……నీ అన్నదమ్ముళ్ళం మేమునీ అక్క జెల్లెల్లం మేముఉయ్యాలవాడ దన్నెమయ్యిందిసూర్య చంద్రుల తేజము నీదిజనులెల్లా మొక్కే రూపం…